Algemene Voorwaarden

 

 1. Definities
  1.1. In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”, wordt verstaan onder:

   

  1.2. “Deelnemer”: de natuurlijke persoon die ingevolge de Overeenkomst tussen Meiden Voetbal Academie Nederland en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van Meiden Voetbal Academie Nederland.

  1.3. “Inschrijfformulier”: formulier dat deel uitmaakt van de internetsite “www.mvan.nl” van Meiden Voetbal Academie Nederland.

  1.4. “Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met Meiden Voetbal Academie Nederland aangaat.

  1.5. “Overeenkomst”: een overeenkomst tussen Meiden Voetbal Academie Nederland en Opdrachtgever ter zake van één of meer door Meiden Voetbal Academie Nederland ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.

  1.6. “Deelnamekosten”: de totale som van de door Meiden Voetbal Academie Nederland – ter zake een met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst – te verlenen diensten inclusief BTW.

  1.7. Meiden Voetbal Academie Nederland is gevestigd te Ie.

   

 2. Toepasselijkheid
  2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Meiden Voetbal Academie Nederland gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten betreffende de “Meiden Voetbal Academie Nederland”.

   

  2.2. De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door Meiden Voetbal Academie Nederland uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  2.3. Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien Meiden Voetbal Academie Nederland daar schriftelijk mee heeft ingestemd.

  2.4. Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.

  2.5. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

 

 1. Inschrijving en totstandkoming van de Overeenkomst
  3.1. Alle aanbiedingen van Meiden Voetbal Academie Nederland zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit (personen en materialen), tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

  3.2. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben verkregen van hun ouders of wettelijk vertegenwoordiger.

  3.3. De Overeenkomst komt tot stand, nadat Opdrachtgever tijdens het Thuisgesprek akkoord heeft gegeven en daarnaast de betaling heeft voldaan via een betaalverzoek van Meiden Voetbal Academie Nederland.

  3.4. Deelnemer is verplicht iedere wijziging in de persoonlijke gegevens per e-mail te melden via info@mvan.nl.

   

 2. Betaling
  4.1. Betaling via betaalverzoek: Meiden Voetbal Academie Nederland biedt de mogelijkheid om via een betaalverzoek te betalen. Vooraf ontvangt Opdrachtgever hierover bericht.

   

  4.2. Betalen middels overschrijving per bank: Na betaling van het volledige factuurbedrag is de inschrijving definitief en mag er deelgenomen worden aan de door Meiden Voetbal Academie Nederland georganiseerde activiteiten.

  4.3. Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn.

   

 3. Instructies en gedragsregels
  5.1. Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van Meiden Voetbal Academie Nederland ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke Meiden Voetbal Academie Nederland nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties (gemeentelijke grond, eigen grond, sportparken, sporthallen) uit hoofde van de Overeenkomst.

   

  5.2. Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door Meiden Voetbal Academie Nederland in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door Meiden Voetbal Academie Nederland van (voortzetting van) deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van Deelnemer.

   

   

 4. Aansprakelijkheid van Meiden Voetbal Academie Nederland
  6.1. Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de Deelnemer. Meiden Voetbal Academie Nederland aanvaardt – behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Meiden Voetbal Academie Nederland geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle)zaken, bagage en ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de organisatie van Meiden Voetbal Academie Nederland, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

6.2. Meiden Voetbal Academie Nederland aanvaardt tevens geen aansprakelijkheid voor enige vorm van ongemak, medische problemen of letsel die ontstaan als gevolg van aangeboden drankjes, lunches of andere vormen van voedsel indien de Opdrachtgever noch de deelnemer niet uitdrukkelijk kenbaar heeft gemaakt enige vorm van allergieën/intoleranties te hebben.

6.3. Meiden Voetbal Academie Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheid-) verzekeringen van derden die door Meiden Voetbal Academie Nederland bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.

6.4. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van Meiden Voetbal Academie Nederland beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheid-)verzekering(en) aanspraak bestaat.

 

 1. Aansprakelijkheid Opdrachtgever
  7.1. Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Meiden Voetbal Academie Nederland en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen – van Deelnemer.

   

  7.2. Opdrachtgever zal Meiden Voetbal Academie Nederland vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.

 

 1. Overmacht/Wijziging/Annulering Meiden Voetbal Academie Nederland
  8.1. Indien Meiden Voetbal Academie Nederland door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Meiden Voetbal Academie Nederland gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever is gehouden.

   

  8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan, doch niet daartoe beperkt, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Meiden Voetbal Academie Nederland geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor Meiden Voetbal Academie Nederland niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder andere ziekten, pan- en/of epidemieën, natuurrampen, voor Nederland extreme weersomstandigheden en/of weersomstandigheden die het gebruik van de locatie onmogelijk maken, werkstakingen en overmacht bij derden van wie Meiden Voetbal Academie Nederland op enigerlei wijze afhankelijk is worden daaronder begrepen. Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt, los van het voorgaande, ook expliciet begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een evenement. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 70% van het maximaal aantal deelnemers per evenement.

   

  9. Annulering door Opdrachtgever
  9.1. Bij annulering binnen 14 dagen na inschrijving wordt de mogelijkheid geboden om het geld te retourneren.

  10. Gevonden voorwerpen
  10.1. Gevonden voorwerpen worden na afloop van een evenement of training nog 7 dagen door Meiden Voetbal Academie Nederland bewaard. Na het verstrijken van deze periode is Meiden Voetbal Academie Nederland gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een doel naar keuze.

 

 1. Foto’s en video’s
  11.1. Tijdens activiteiten en trainingen worden door Meiden Voetbal Academie Nederland foto’s en filmpjes gemaakt van de deelnemers. Meiden Voetbal Academie Nederland stelt deze foto’s en video’s beschikbaar voor verkoop en promotie. Deelnemer stemt hiermee akkoord totdat anders gemeld wordt aan Meiden Voetbal Academie Nederland.

   

  12. Toepasselijk recht en geschillen
  12.1. Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  12.2. Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Leeuwarden.

 

 1. Overige bepalingen
  13.1. Meiden Voetbal Academie Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden. Het verdient daarom aanbeveling om deze voorwaarden regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.

 

 

 

Chat openen
1
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?